Ładuję...
REGULAMIN SKLEPU www.ROWEROZA.pl
 
1. Właścicielem sklepu rowerowego Roweroza.pl jest:
 
RWR Sp. Z o.o.
ul. Bonifacego 74 lok. 84
02-936 Warszawa
NIP: 5213758539
Zarejestrowany w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), prowadzonej przez Ministra właściwego do spraw gospodarki.
REGON: 366026094

Wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przezSąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000651099.
Kapitał zakładowy 5000 zł.
w dalszej części nazywana „Sprzedającym”.
 
2. Klientem sklepu może być pełnoletnia osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, w dalszej części nazywana „Klientem”.
 
3. Klient może składać zamówienia 24 godziny na dobę - 7 dni w tygodniu - 365 dni w roku.
 
4. Zawarcie umowy następuje w momencie potwierdzenia przez obsługę sklepu dostępności towaru wybranego przez Klienta. Klient zostanie poinformowany o dostępności drogą mailową (e-mail ze zmianą statusu zamówienia na potwierdzone wysłany na adres e-mail podany przez Klienta).
Zamówienia z formą płatności "gotówka przy odbiorze" zostaną zrealizowane niezwłocznie po ich potwierdzeniu, natomiast te z formą płatności: przelew, raty, płatność online, w dniu zaksięgowania wpłaty lub kolejnym dniu roboczym.  
5. Wybrany przez Klienta towar jest wysyłany kurierem DPD, Pocztą Polską lub dostarczany transportem własnym sprzedającego - zgodnie z informacjami przekazywanymi przez sprzedającego na etapie realizacji zamówienia i prezentacji produktów
 
6. Jeżeli otrzymany przez Klienta towar jest niezgodny z umową, pismo lub e-mail opisujący niezgodność oraz oczekiwany sposób realizacji zobowiązania prosimy przesłać na adres Sprzedającego lub e-mail: reklamacje@roweroza.pl

7. Sprzedający ponosi odpowiedzialność przez dwa lata od daty zakupu w przypadku niezgodności towaru z umową zgodnie z art. 10 Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej z 27 lipca 2002 roku i pozostałymi stosownymi przepisami prawa.

8. W okresie 365 dni od odebrania zamówionego towaru, Klient ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, według ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.
Zgodnie z ustawą zwrotowi nie podlegają produkty audialne i wizualne oraz zapisane na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania. Sprzedający w ciągu maksymalnie 14 dni dokona zwrotu środków na wskaznay przez klienta rachunek.

9. Wszystkie ceny podawane przez Sprzedającego wyrażone są w polskiej walucie i są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Ceny towarów nie zawierają kosztu dostawy, który określony jest w cenniku dostaw.

10. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997 r (Dz. U. Nr 133, poz. 883) oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).
Klient podając przy składaniu zamówienia swoje dane osobowe Sprzedającemu wyraża zgodę na ich przetwarzanie przez Sprzedającego w celu realizacji złożonego zamówienia. Klient ma w każdej chwili możliwość wglądu, poprawiania, aktualizacji oraz usuwania swoich danych osobowych.

11. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

12. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu.
Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

13. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna dla Klienta w zakładce regulamin (https://roweroza.pl/regulamin-sklepu-internetowego-roweroza-pl). W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

14. Sprzedający zapewnia Klientowi poprawność działania sklepu internetowego w następujących przeglądarkach: FireFox wersja 49 lub nowsza, IE wersja 11 lub nowsza, Opera wersja 35 lub nowsza, Chrome wersja 54 lub nowsza, Safari z zainstalowanymi najnowszymi wersjami JAVA i FLASH, na ekranach o rozdzielczości poziomej powyżej 1024 px. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu roweroza.pl, należy wyłączyć je wszystkie.

15. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne. Kwestie sporne rozpatruje sąd właściwy miejscowo i rzeczowo.

16. Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

17. Przedstawione w ofercie koszty transportu/dostawy dotyczą realizacji zamówień na terenie Polski. Istnieje możliwość dostawy pod dowolny adres poza Polską za dodatkową opłatą. Wysokość opłaty uzależniona jest od wielkości przesyłki i adresu dostawy, a jej
koszt ustalany indywidualnie przed złożeniem zamówienia.

18. Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania potwierdzonego zamówienia w przypadku zaistnienia ważnych przesłanek ekonomicznych, błędu w cenie lub nieprawidłowej informacji o dostępności produktu u jednego z dostawców.
W przypadku anulowania zamówienia przez Sprzedającego, wpłacone przez Klienta środki zwracane są w ciągu 48 godzin, w sposób zgodny ze sposobem ich wpłaty. 
19. Rozwiązywanie sporów przez internet. 
Informacja nt. rozstrzygania sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia ODR: Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ Komisja Europejska udostępnia internetowy system rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR).